Eruit halen wat erin zit
Gezond verstand
Gepaste aandacht

MR

Medezeggenschapsraad.

De MR van bs De Kluis bestaat uit zes leden.

Drie ouders en drie leerkrachten vertegenwoordigen de ouders en het personeel in dit gremium.

Voor de ouders zetelen: 
Sandy Kock 
Sven Scheijen 
Bram Huijsmans (Voorzitter)

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door: 
Lucienne Delahaye (Secretaris)
Wim Niessen
Judith Willems 

De MR is bereikbaar op het volgende email adres:
mr@bsdekluis.nl


Visie MR

Visie MR basisschool de Kluis

Als MR van Bs de Kluis onderschrijven we de visie van Triade en de eigen invulling hiervan binnen Bs de Kluis. We willen onze wettelijke taken zoals genoemd in de statuten/het reglement zo goed mogelijk uitvoeren.

Hiervoor is het van belang dat we tijdig geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. We vinden het als MR belangrijk dat besluiten over veranderingen op het gebied van onderwijs en organisatie breed gedragen worden en de besluitvorming hierover niet ad hoc genomen wordt. We willen hierbij op een constructieve en positief kritische wijze onderwerpen bespreken en daarbij gebruik maken van ons advies dan wel instemmingsrecht.

Tevens willen we fungeren als een klankbord voor de directie en ouders daar waar nodig op eigen initiatief onderwerpen ter bespreking aandragen. Daarbij handelen we altijd in het algemeen belang van de school en het kind.

Door onze wijze van acteren willen we een bijdrage leveren aan het creëren van orde, rust en regelmaat binnen de school. Hierbij willen we waarborgen dat de goede zaken behouden blijven maar willen we ook ambitie tonen om veranderingen te bevorderen. We zullen daarbij een gezonde balans nastreven.