Eruit halen wat erin zit
Gezond verstand
Gepaste aandacht

Oudervereniging

De oudervereniging van onze school stelt zich ten doel de kontakten tussen ouders/voogden/verzorgers enerzijds en het schoolteam, medezeggenschapsraad en de schoolcommissie anderzijds zodanig te bevorderen dat het leer- en vormingsklimaat voor de leerlingen zo optimaal mogelijk is. De oudervereniging bestaat uit ouders die ieder een groep vertegenwoordigen.
Ieder schooljaar zijn er in de oneven groepen verkiezingen voor de oudervereniging; de duur van het ouderraadslidmaatschap is tenminste 2 jaar.
De taak van de oudervereniging is o.a.:

Het bevorderen van, het initiatief nemen tot en het uitvoeren van (recreatieve) activiteiten, die de reguliere dagindeling op school geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel aanvullen;

In het kader hiervan het innen en beheren van activiteitengelden om bovenstaand geheel of gedeeltelijk te bekostigen; het opstellen van een jaarlijkse begroting met betrekking tot de geplande zaken en het maken van een financieel jaarverslag ter verantwoording van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen schooljaar;

Het er zorg voor dragen dat de ouders zich voor de school interesseren en ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten;  


De oudervereniging is o.a. bevoegd gevraagd en ongevraagd de medezeggenschapsraad te informeren en te adviseren over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
De oudervereniging is verplicht eenmaal per schooljaar de ouders schriftelijk te informeren over activiteiten gedurende het lopende schooljaar en de financiële zaken toe te lichten.
De oudervereniging vergadert 6 à 8 maal per schooljaar; de vergaderingen zijn openbaar voor de aan de school verbonden geledingen. Over de verkiezingen voor de oudervereniging krijgen de betreffende groepen in het begin van het schooljaar schriftelijk bericht.