Ouderraad/medezeggenschap

Oudervereniging Bs De Kluis
De oudervereniging van de Kluis stelt zich een aantal doelen:
  • Belangenbehartiging van de leerlingen en ouders/verzorgers
  • Het optimaliseren van contacten en relaties tussen alle betrokken partijen
  • Het organiseren van activiteiten, welke deels onder en deels na schooltijd plaats vinden.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad welke tijdens de algemene vergadering wordt gekozen. De functies worden verdeeld in de eerstvolgende vergadering. De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar voor de aan school gebonden geledingen.
 
Voorzitter van de oudervereniging is Mw. R. Corsius. U kunt contact opnemen met de oudervereniging door een mail te sturen aan ov.bsdekluis@gmail.com.
 
Medezeggenschapsraad Bs De Kluis
Medezeggenschap op onze school is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en  personeel in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn.
In de Wet is vastgelegd dat het schoolbestuur de taak heeft een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. In het MR -reglement staat o.a. beschreven de wijze van verkiezingen, taken en bevoegdheden, verplichtingen en werkwijze.
Namens de oudergeleding: Dhr. M. Jussen (voorzitter) Dhr. S. Scheijen Dhr. M. Vrancken
Namens de personeelsgeleding: Mw. M. Bisschops, Mw. W. Damoiseaux (secretariaat), Mw. C. Goossens.
 
GMR
Basisschool De Kluis maakt deel uit van onderwijsstichting Triade. Binnen de stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert overleg met het bestuur.
Namens Bs De Kluis hebben zitting in de GMR:
Mw. M. Bisschops (personeel)
Dhr.  M. Vranken (ouder)

Meer informatie betreffende de oudervereniging en medezeggenschap is te lezen in de praktische schoolgids.